پانسیون

در شرایطی که امکان مداوای حیوان بیمار به شکل سرپایی وجود نداشته باشد کادرکلینیک دامپزشکی گلسار

به صورت شبانه روزی درمان و  مراقبت  بهداشتی  بیمار را بر عهده خواهند گرفت . همچنین در صورتی که  برای

مدت کوتاهی امکان نگهداری از حیوان خود را نداشته باشید ، ما در محیطی آرام با کلیه امکانات از حیوان

شما مراقبت می نماییم